Chú ý: Những nguyên tắc cơ bản khi lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với các doanh nghiệp và những đối tượng quan tâm. Chính vì vậy, việc lập báo cáo tài chính cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

– Trung thực: Nguyên tắc cơ bản đầu tiên khi lập báo cáo tài chính chính là nguyên tắc trung thực. Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính phải phản ánh đúng với bản chất của nó, không được xuyên tạc, bóp méo thông tin dù vô tình hay cố ý.

– Kinh doanh liên tục: Khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp phải đánh giá khả năng kinh doanh liên tục và căn cứ vào đó để lập.

– Nguyên tắc dồn tích: Các báo cáo tài chính phải được lập theo nguyên tắc dồn tích. Theo nguyên tắc này thì tài sản, các khoản nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản thu nhập và chi phí được ghi sổ khi phát sinh và được thể hiện trên các báo cáo tài chính ở các niên độ kế toán mà chúng có liên quan.

báo cáo tài chính

– Nguyên tắc trọng yếu và sự hợp nhất: Trọng yếu là khái niệm về độ lớn và bản chất của thông tin mà trong trường hợp nếu bỏ qua các thông tin này để xét đoán thì có thể dẫn đến các quyết định sai lầm. Do vậy, nguyên tắc này đòi hỏi những thông tin trọng yếu riêng lẻ không được sáp nhập với những thông tin khác mà phải trình bày riêng biệt. Ngược lại những thông tin đơn lẻ không trọng yếu, có thể tổng hợp được thì cần được phản ánh dưới dạng thông tin tổng quát.

– Nguyên tắc bù trừ: theo nguyên tắc này khi lập các báo cáo tài chính không được phép bù trừ giữa tài sản và các khoản công nợ, giữa thu nhập với chi phí. Trong trường hợp vẫn tiến hành tiến hành bù trừ giữa các khoản này thì phải dựa trên cơ sở tính trọng yếu và phải diễn giải trong thuyết minh báo cáo tài chính.

– Lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán: chính sách kế toán là những nguyên tắc, cơ sở, điều ước, quy định và thông lệ được doanh nghiệp áp dụng trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính. Cần lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và phải được Bộ Tài Chính chấp nhận. Khi đã lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán phù hợp, báo cáo tài chính phải được lập và trình bày theo những nguyên tắc của chế độ kế toán đó.

– Nguyên tắc nhất quán: Để đảm bảo tính thống nhất và khả năng so sánh được của các thông tin trên báo cáo tài chính thì việc trình bày và phân loại các khoản mục trên báo cáo tài chính phải quán triệt nguyên tắc nhất quán giữa các niên độ kế toán. Nếu thay đổi phải có thông báo trước và phải giải trình trong thuyết minh báo cáo tài chính.

Trên đây là những nguyên tắc cơ bản khi lập báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần phải lưu ý để việc lập báo cáo tài chính diễn ra tốt nhất, đúng quy định của pháp luật về việc lập báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính tổng hợp

Các bước nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Trần Văn Nam